قبل از عمل-بعد از عمل!

اندر سرا همی نشسته بودندی و سخت هوس کیک خانگی کردندی! لیکن موجود نبودندی و چاره جز بیخیالی نبودندی

باری نفس غلبه کردندی و شکم بر تنبلی چیره شدندی و مجبور به آشپزی شدندی!

ازقضا هنوز فر ابداع نشدندی و با قابلمه روی اجاق، کیککی درست کردندی:

اهل خانه بسی مشعوف شدندی و از هنر حاصله انبساط خاطر یافتندی و شامگاه بعد، مجددا کیک طلب کردندی!

و اینگونه بود که دلهایی از عزا به در رفتندی :دی

ادامه مطلب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.