و شیخنا

روزی مریدان آجیل خوران مشغول به صحبت در ابواب گوناگون سیاست همی بودند که یکی از مریدان را سوالی پیش آمد که بی حیا ترین آدم ها کیست؟ هر یک از مریدان نظر خویش بگفتند لاکن توافقی حاصل نیامد، زان رو یکی از مریدان رو به سوی شیخ نموده و نظر شیخ را جویا همی گشت

شیخ که درگیر شکستن تخمه ژاپنی(جاپنی) بود با سختی بسیار بر خارج سازی مغز تخمه فایق آمد و با حالتی پیروز گویانه رو به مریدان همی فرمود:

بی حیا ترین آدم ها آن کسی است که ۸ سال از سر تا پای مملکت را قهوه ای همی نمود! حال که پس از مدتی قسمتی از در و گوهر های ایشان را کسی دیگر شستشو نموده دوباره هوس قهوه ای کردن آن قسمت ها به سرش زده و تا این کشور را با خاک یکسان ننماید دست بر دار نخواهد بود! گویا که ستون پنجم و نیروی نفوذی دشمن از داخل است!!!

و بی خرد ترین مردم کسی است که اجازه دهد برای سومین بار از این سوراخ گزیده شود!

مریدان چو این بشنیدند جامه ها بدریدند و با دستانی پر از آجیل، نعره زنان به بیابان شدند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.