۷۰۵

_ چرا سکوت میکنی یهو

+ میترسم

_ هی باید دنبال بهونه بگردم
چرا؟

+ میترسم … حرف بزنم
بگم کجایی
چکار میکنی
کجام
چکار میکنم
چبرا
چخبره
بعد بیام جلو
بیام جلو
مث ی شکلات رو طاقچه
کلی بالشت بزارم رو هم
تا برسم بهش
بعد یا بیفتم
یا یکی بزنه رو دستم
بگه بچه دست نزن

_پس سکوت بهتره

v3oz_userupload_2016_4986275251489359996.0129.jpg

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.